Kết quả điểm thị thực của bạn đã được gửi qua email cho bạn.

Nếu bạn có 80 điểm trở lên, bạn có thể đăng ký.

Visa Expert là một Điều phối viên Visa và sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về visa khi bạn ở Hàn Quốc.